یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۴

دفع مکونیوم ( مدفوع )در جنین / ویژه گروه پزشکی

تصاویر فوق دفع مدفوع در جنین را نشان میدهد . مایع سبز رنگ که روی جنین را گرفته و گاهی به صورت تکه تکه است مکونیوم (مدفوع جنین ) نام دارد .

در عکس شماره ۱  یک ساعت از دفع مد فوع گذشته است .

عکس شماره ۴ گذشت چندین هفته از دفع مدفوع را نشان می دهد . به رنگ ناخنهای جنین در این تصویر توجه کنید .

یکی از عوامل دفع مکونیوم استرس جنین به هر علت می باشد .

نوشته شده توسط ثمینه خندان/کارشناس مامایی در 1:23 |  لینک ثابت   •