سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۸۴

تصویر سونوگرافی / هفته 5 الی 37 بارداری

Pregnancy Ultrasound Picture : week 5
Pregnancy Ultrasound Picture of week 5

Pregnancy Ultrasound Picture : week 6
Pregnancy Ultrasound Picture of week 6

Pregnancy Ultrasound Picture : week 7
Pregnancy Ultrasound Picture of week 7

Pregnancy Ultrasound Picture : week 8
Pregnancy Ultrasound Picture of week 8

Pregnancy Ultrasound Picture : week 9
Pregnancy Ultrasound Picture of week 9

Pregnancy Ultrasound Picture : week 10
Pregnancy Ultrasound Picture of week 10

Pregnancy Ultrasound Picture : week 11
Pregnancy Ultrasound Picture of week 11

Pregnancy Ultrasound Picture : week 12
Pregnancy Ultrasound Picture of week 12

Pregnancy Ultrasound Picture : week 13
Pregnancy Ultrasound Picture of week 13

Pregnancy Ultrasound Picture : week 14
Pregnancy Ultrasound Picture of week 14

Pregnancy Ultrasound Picture : week 15
Pregnancy Ultrasound Picture of week 15

Pregnancy Ultrasound Picture : week 16
Pregnancy Ultrasound Picture of week 16

Pregnancy Ultrasound Picture : week 17
Pregnancy Ultrasound Picture of week 17

Pregnancy Ultrasound Picture : week 18
Pregnancy Ultrasound Picture of week 18

Pregnancy Ultrasound Picture : week 19
Pregnancy Ultrasound Picture of week 19

Pregnancy Ultrasound Picture : week 20
Pregnancy Ultrasound Picture of week 20

Pregnancy Ultrasound Picture : week 21
Pregnancy Ultrasound Picture of week 21

Pregnancy Ultrasound Picture : week 22
Pregnancy Ultrasound Picture of week 22

Pregnancy Ultrasound Picture : week 23
Pregnancy Ultrasound Picture of week 23

Pregnancy Ultrasound Picture : week 24
Pregnancy Ultrasound Picture of week 24

Pregnancy Ultrasound Picture : week 26
Pregnancy Ultrasound Picture of week 26

Pregnancy Ultrasound Picture : week 27
Pregnancy Ultrasound Picture of week 27

Pregnancy Ultrasound Picture : week 28
Pregnancy Ultrasound Picture of week 28

Pregnancy Ultrasound Picture : week 29
Pregnancy Ultrasound Picture of week 29

Pregnancy Ultrasound Picture : week 30
Pregnancy Ultrasound Picture of week 30

Pregnancy Ultrasound Picture : week 31
Pregnancy Ultrasound Picture of week 31

Pregnancy Ultrasound Picture : week 32
Pregnancy Ultrasound Picture of week 32

Pregnancy Ultrasound Picture : week 33
Pregnancy Ultrasound Picture of week 33

Pregnancy Ultrasound Picture : week 34
Pregnancy Ultrasound Picture of week 34

Pregnancy Ultrasound Picture : week 35
Pregnancy Ultrasound Picture of week 35

Pregnancy Ultrasound Picture : week 37
Pregnancy Ultrasound Picture of week 37

info@pregnancycheck.com  

 
نوشته شده توسط ثمینه خندان/کارشناس مامایی در 3:34 |  لینک ثابت   •